Warning: include(../newheader.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 20

Warning: include(../newheader.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../newheader.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 20

Warning: include(../ad_networks/sinhala_article_top_add.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 24

Warning: include(../ad_networks/sinhala_article_top_add.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 24

Warning: include(): Failed opening '../ad_networks/sinhala_article_top_add.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 24
18 Views  
kkaid" cd∙lh

^wm]  sh jpkh ks id oyiska merKq nuqKd&
 
f"d∙}rd ij{hkajykafiaforys Ij'sl NslaIQkaf'amreI jpk uq"afldg f l∙dj jod< fial~ NslaIQkaifofkfl}f'alKa vdhulajQIj'sl  NslaIQyqkskaod lr∙s~ neK j∙s~ Nd'Hj∙}ka jykafiaTjqkale|jd uid k kskaodfldg fodiaolajd mreI jpkh ∙sikaif∙laoyil mrdchlalf"ah hs  w∙S∙ mqj∙ fufiajod< fial~ 'kaOdr rg ∙la i"d kqjr 'kaOdr k rfclah~ tl"aysfnda i∙ayq'j cd∙sfhysWmkay~ n]dyauKfhlafnda i∙ajiqmegjd <ore ld"fhysu f'k kkaid" hhsk ∙nd orefjl}fukayod jvd '∙af∙ah~ fnda i∙dfKdaug fuf∙lafuf∙lai"ld fmdaIKh l< n] dyauKhd yg ie"l}jfyd∙auekjehs   sis∙d

nuqK, 'j Okh we∙sflfkl}kafj∙ f'diaudf'a'jhdgtlg n|kd "o 'e"a
 ishhla∙ksj wokg mqjkehs mr w"a"kakehs lSh~ Tyqisgqjrhl}fj∙ f'dia
'ekaiShhla∙ksj wokg yels∙ksf'dfkla ldyg ishs wid ish kkaid"g mqjkehsmr ∙eh~ bkamiq'e"a ishhlaje"s'"awdh mqrjd tlg 'eg'id kkaid" kyjd ljd fmdjd uq"a'e"fyafhdod
l}f"ks weomkaWiq"dmka lshd
flg tih~ ls isod l} njlafkdlajQfnda i∙ajfhdatal} jpfkka l"ls mh fkdfid"ajd '"a'eiqKdlafukaishy~ isgdfKdatflfKysu oyi "nd'∙ay~ oyilskamrdchg m∙anuqKd f'g f'diafYdalfhkaje∙sr isfhah~ kkaid" f'dianuqKd ksokafkaukahsweiSh~ fu∙r w"dNhlg yd kskaodjlg m∙aug fudk kskaolahsnuqKd lSh~

nuqK, fuf∙lal"aTn < iQud kqiqiq
∙ek u<uQ∙]ulaj∙afldg ∙sfhs@ kkaid" weiSh~ nuqKd ke∙ehslS
l"ays

 tfiak ug l} l∙djlalshd ld lf<aulaksid@ tu tfial∙d fkdl<
hq∙}h~ f Tnf'au fodaIh hslshd kej∙ f'dia fooyilamr ∙nd tkakehs
kkaid" lSh~fnda i∙}kaf'al∙dj wid nuqKd kej∙ f'diafooyilska Tgq∙eh~ tk o  ljdfmdjd f'dkq'ef"ys fhdod

uf'amq∙d, fyd| mehd, weomka~ fydka
weomka~~~ fyd|hs~~ fyd|hs~~~ lshd msg w
∙ 'Efh~ kkaid" tlajru tlg ne  ishh weo uq"a'e" ∙snQ ∙ekg w' 'e" muqKqjd fudfyd∙lskafooyi "nd kafkah~
 
ij{hkajykafia

uyfKks, fufiamreI jpkh ∙sikai∙}kag∙am]   sh fkdfjhs~ wkqkag l∙d lrk g ys isgqfudf<dlam]   sh jpkfhkau l∙d l< hq∙af∙ah~ mreI jpkhlafkdlsj hq∙af∙a

hhsjodrd, tl" nuqKd k kawdkkao iarfhdah~ kkaid" k nqrcdKka  jykafiau hhsjod< fial~
f∙rejkairKhs

dahamguna.blogspot.com


Wmqgd .ekSu Wmqgd .ekSu nqoqirK mqj;a m; weiqfrks weiqfrks

Warning: include(../ad_networks/sinhala_article_right_add.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 96

Warning: include(../ad_networks/sinhala_article_right_add.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 96

Warning: include(): Failed opening '../ad_networks/sinhala_article_right_add.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tharunaus/public_html/jathakakatha/show.php on line 96